Telefoon

0478 - 55 01 56

WGBO rechten en plichten

Rechten en plichten van therapeut en patient?

Als een therapeut u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daaraan houden.

Plichten fysiotherapeut

Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:

  • uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten,
  • de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling,
  • de te verwachten gevolgen en risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid,
  • andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u om nadere informatie vragen.

Rechten patient

Als patiënt heeft u onder andere het recht:

  • om zelf een zorgverlener te kiezen;
  • op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand;
  • om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener);
  • op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar;
  • op inzage in uw medisch dossier.

U heeft als patient ook plichten

U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen. Ook moet u zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.

Onderstaand is het reglement weergegeven:

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben geheimhoudingsplicht. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd, in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Wanneer voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden, worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

© 2024
Created by